Môj účet

Žiadne produkty v košíku.

Všeobecné obchodné podmienky

Obchodné podienky - podnikatelia

obchodnej spoločnosti

Verisoft Slovakia, a.s.

So sídlom: Mlynské Nivy 48, 821 09 Bratislava

IČO: 50 247 832

zapísanej v obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sa, vložka č.: 6347/B

pre predaj tovaru prostredníctvom on-line obchodu iným osobám, než spotrebiteľom

 

1. ÚVODNÉ USTANOVENIA

 1.1. Tieto obchodné podmienky (ďalej len „obchodné podmienky“) spoločnosti Verisoft Slovakia, a.s., so sídlom Mlynské Nivy 48, 821 09 Bratislava, IČO: 50 247 832, zapísanej v obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sa, vložka č.: 6347/B (ďalej jen „predávajúci“) upravujú vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán, vznikajúce na základe a v súvislosti s kúpnou zmluvou ohľadom predaja tovaru (ďalej len „kúpna zmluva“) uzatvorenou medzi predávajúcim a právnickou osobou alebo fyzickou osobou, ktorá koná pri objednávaní tovaru v rámci svojej podnikateľskej činnosti alebo v rámci svojho samostatného výkonu povolania, (ďalej len „kupujúci“). V prípade, ak je osoba, ktorá má v úmysle nakúpiť tovar od predávajúceho, spotrebiteľom, upravujú práva a povinnosti medzi predávajúcim a takou inou osobou osobitné všeobecné obchodné podmienky.

1.2. Ustanovenia odlišné od obchodných podmienok je možné dojednať v kúpnej zmluve. Odlišné dojednania v kúpnej zmluve majú prednosť pred ustanoveniami obchodných podmienok. Ustanovenia obchodných podmienok sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy.

1.3. Znenie obchodných podmienok môže predávajúci meniť či dopĺňať. Týmto nie sú dotknuté práva a povinnosti zmluvných strán vzniknuté po dobu účinnosti predchádzajúceho znenia obchodných podmienok.

 

2. PONUKA PREDÁVAJÚCEHO

2.1. Internetový obchod je prevádzkovaný predávajúcim na webovej stránke umiestnenej na internetovej adrese verisoft.sk (ďalej len „webová stránka“), a to prostredníctvom rozhrania webovej stránky (ďalej len „webové rozhranie obchodu“).

2.2. Všetka prezentácia tovaru umiestnená vo webovom rozhraní obchodu je informatívneho charakteru a predávajúci nie je povinný uzatvoriť kúpnu zmluvu ohľadom tohto tovaru.

2.3. Ceny tovaru sú v rámci webového rozhrania predávajúcim uvádzané v eurách, vrátane uvedenia výšky dane z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH“). Pokiaľ nie je výslovne stanovené inak, rozumie sa cenou cena bez DPH. Ak nie je uvedené inak, sú ceny tovaru predávajúcim uvádzané bez nákladov súvisiacich s dodaním tovaru.

 

3. UZATVORENIE KÚPNEJ ZMLUVY

3.1. Objednávkou sa na účely týchto obchodných podmienok rozumie jednostranný právny úkon kupujúceho, adresovaný predávajúcemu prostredníctvom internetovej stránky predávajúceho, ktorý je potvrdený predávajúcim, za účelom dodania tovaru predávajúcim kupujúcemu za dohodnutých podmienok (ďalej ako „objednávka“). Pre úspešné objednanie tovaru vyplní kupujúci objednávkový formulár vo webovom rozhraní obchodu, pričom webové rozhranie obchodu umožňuje vykonávať objednávanie tovaru bez registrácie, a to priamo z webového rozhrania obchodu. 

3.2. Objednávkový formulár obsahuje najmä informácie o:

  • objednávanom tovare (objednávaný tovar „vloží“ kupujúci do elektronického nákupného košíka webového rozhrania obchodu),
  • spôsobe úhrady kúpnej ceny tovaru,
  • údaje o požadovanom spôsobe doručenia objednávaného tovaru a
  • informácie o nákladoch spojených s dodaním tovaru.

3.3. Objednávku odošle kupujúci predávajúcemu kliknutím na tlačidlo „Potvrdiť objednávku“. Údaje uvedené v objednávke sú predávajúcim považované za správne. Predávajúci bezodkladne po doručení objednávky túto skutočnosť kupujúcemu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronickej pošty kupujúceho uvedenú v užívateľskom účte alebo v objednávke (ďalej len „elektronická adresa kupujúceho“).

3.4. Predávajúci je vždy oprávnený v závislosti na charaktere objednávky (množstvo tovaru, výška kúpnej ceny, predpokladané náklady na dopravu) požiadať kupujúceho o dodatočné potvrdenie objednávky (napríklad písomne ​​či telefonicky) či o zaplatenie zálohy na cenu tovaru a na náhradu súvisiacich nákladov (doprava, balné).

3.5. Zmluvný vzťah (kúpna zmluva) medzi predávajúcim a kupujúcim vzniká doručením prijatia objednávky predávajúcim (akceptáciou), ktorá je predávajúcim zaslaná kupujúcemu elektronickou poštou, a to na elektronickú adresu kupujúceho.

 

4. PREDMET KÚPNEJ ZMLUVY

4.1. Kúpnou zmluvou sa predávajúci zaväzuje dodať kupujúcemu tovar špecifikovaný v kúpnej zmluve, resp. objednávke (ďalej len "tovar") a previesť na kupujúceho vlastnícke právo k tovaru, pričom kupujúci sa kúpnou zmluvou zaväzuje tovar prevziať a zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu tovaru stanovenú v kúpnej zmluve a náklady spojené s dodaním tovaru.

 

5. PLATEBNÉ PODMIENKY

5.1. Cena tovaru je stanovená v kúpnej zmluve.

5.2. Cenu tovaru a prípadné náklady spojené s dodaním tovaru podľa kúpnej zmluvy môže kupujúci uhradiť predávajúcemu nasledujúcimi spôsobmi:

         5.2.1. v hotovosti v prevádzke predávajúceho na adrese Mlynské Nivy 48, 821 09 Bratislava;

         5.2.2. bezhotovostne prevodom na účet predávajúceho SK29 1111 0000 0011 7346 3008 (ďalej len "účet predávajúceho");

         5.2.3. bezhotovostne prostredníctvom platobného systému tretej osoby;

         5.2.4. bezhotovostne platobnou kartou;

          5.2.5. v prípade, že je to výslovne dohodnuté v kúpnej zmluve, môže kupujúci cenu tovaru uhradiť tiež bezhotovostne prevodom na účet 
                     predávajúceho na základe daňového dokladu - faktúry s tým, že splatnosť ceny tovaru je štrnásť (14) dní.

5.3. Platba v hotovosti sa riadi ustanoveniami zákona č. 394/2012 Z. z. o obmedzení platieb v hotovosti.

5.4. Ak nie je stanovené inak, je kupujúci povinný spoločne s cenou tovaru zaplatiť predávajúcemu aj náklady spojené s dodaním tovaru. Ak nie je uvedené vyslovene inak, použijú sa ustanovenia týkajúce sa spôsobu úhrady a splatnosti ceny tovaru aj na spôsob úhrady a splatnosť nákladov spojených s dodaním tovaru.

5.5. Predávajúci je platcom DPH. K cene tovaru bude preto v prípadoch ustanovených všeobecne záväznými právnymi predpismi a v súlade s týmito právnymi predpismi pripočítaná DPH.

5.6. Ak nie je dohodnuté inak, nemožno prípadné zľavy z ceny tovaru poskytnuté predávajúcim vzájomne kombinovať.

5.7. V prípade každej bezhotovostnej platby je kupujúci povinný uhrádzať cenu tovaru alebo zálohu na cenu tovaru spoločne s uvedením variabilného symbolu platby. V prípade každej bezhotovostnej platby je záväzok kupujúceho uhradiť cenu tovaru alebo zálohu na cenu tovaru splnený okamihom pripísania príslušnej čiastky na účet predávajúceho.

5.8. Predávajúci je oprávnený kedykoľvek požadovať uhradenie aj časti ceny tovaru (napr. za časť tovaru) alebo vyplatenie primeranej zálohy na cenu tovaru.

5.9. V prípade omeškania kupujúceho s platením akejkoľvek platby alebo jej časti vzniká predávajúcemu nárok na úrok z omeškania vo výške 0,05% z dlžnej sumy za každý deň omeškania. V prípade omeškania kupujúceho s platením ceny tovaru, zálohy na cenu tovaru, či iných platieb podľa kúpnej zmluvy, je predávajúci oprávnený od kúpnej zmluvy odstúpiť a / alebo prerušiť plnenie akýchkoľvek svojich záväzkov voči kupujúcemu, a to až do okamihu uhradenia všetkých záväzkov kupujúcim.

5.10. Ak prostriedky poskytnuté kupujúcim nebudú postačovať na úhradu všetkých splatných pohľadávok predávajúceho voči kupujúcemu, budú platby kupujúceho použité na úhradu pohľadávok predávajúceho voči kupujúcemu v nasledujúcom poradí: úroky z omeškania, iné príslušenstvo pohľadávky súvisiace s omeškaním kupujúceho, zmluvné pokuty, istina dlhu s najstaršou splatnosťou.

5.11. Pohľadávky voči predávajúcemu je voči cene tovaru možné jednostranne započítať iba v prípade, že sa jedná o splatnú pohľadávku predávajúcim písomne ​​uznanú čo do dôvodu a výšky alebo o pohľadávku kupujúceho právoplatne priznanú v súdnom či rozhodcovskom konaní

5.12. Ak je to v obchodnom styku obvyklé, vystaví predávajúci ohľadom platieb realizovaných na základe kúpnej zmluvy kupujúcemu daňový doklad - faktúru a zašle ju v elektronickej podobe na elektronickú adresu kupujúceho. Na žiadosť kupujúceho zašle predávajúci kupujúcemu daňový doklad - faktúru v tlačenej podobe.

 

6. DODANIE TOVARU

6.1. Ak nie je v kúpnej zmluve dohodnuté inak, riadi sa úprava práv a povinnosti strán pri dodaní tovaru doložkou Ex Works (EXW) INCOTERMS 2020 Medzinárodnej obchodnej komory.

6.2. Ak je predávajúci podľa kúpnej zmluvy povinný dodať tovar na miesto určené kupujúcim, je kupujúci povinný prevziať tovar pri dodaní. Ak neprevezme kupujúci tovar pri dodaní, je predávajúci oprávnený požadovať náhradu vzniknutých nákladov a ďalej je oprávnený od kúpnej zmluvy odstúpiť.

6.3. V prípade, že je z dôvodov na strane kupujúceho nutné tovar doručovať opakovane alebo iným spôsobom, než bolo uvedené v kúpnej zmluve, je kupujúci povinný uhradiť náklady spojené s opakovaným doručovaním či iným spôsobom doručovania.

6.4. Pri prevzatí tovaru od prepravcu je kupujúci povinný skontrolovať počet (množstvo) tovaru a neporušenosť obalov tovaru a v prípade akýchkoľvek vád toto bezodkladne oznámiť prepravcovi a predávajúcemu. Prevzatie tovaru je kupujúci povinný potvrdiť na dodacom liste (podpisom, pečiatkou). Pokiaľ kupujúci od prepravcu prevezme poškodenú zásielku, musí poškodenie zásielky popísať v odovzdávacom protokole prepravcu a ihneď túto skutočnosť telefonicky a písomne ​​oznámiť predávajúcemu, inak kupujúci potvrdením dodacieho listu potvrdzuje, že zásielka tovaru spĺňala všetky podmienky a náležitosti a na prípadnú neskoršiu reklamáciu ohľadom porušenia obalu zásielky nemôže byť braný ohľad.

6.5. Predávajúci je oprávnený aj k čiastočnému plneniu kúpnej zmluvy.

6.6. Ak nenastanú objektívne prekážky, brániace dodaniu tovaru, predávajúci dodá tovar v lehote, ktorá je stanovená v kúpnej zmluve alebo v primeranej lehote s prihliadnutím na povahu tovaru a na miesto jeho dodania. Predávajúci je oprávnený dodať tovar skôr. Ak predávajúci dodá tovar pred určenou dobou, je kupujúci povinný takto dodaný tovar prevziať. Za objektívne prekážky, brániace dodaniu tovaru, sa považujú všetky okolnosti brániace dodaniu tovaru, ktoré predávajúci nezavinil, najmä poruchy v prevádzke, ťažkosti s prepravou tovaru od výrobcu, štrajku alebo výluky.

6.7. V prípade, ak kupujúci opakovane (t. j. viac ako jedenkrát) neprevezme tovar zaslaný predávajúcim, má predávajúci právo odstúpiť od uzatvorenej kúpnej zmluvy a má právo na úhradu zmluvnej pokuty vo výške 10% z kúpnej ceny uvedenej v kúpnej zmluve. Právo na náhradu škody nie je uvedeným ustanovením dotknuté.

6.8. Ak dôjde k dodaniu tovaru najneskôr do 30 (tridsiatich) dní odo dňa, keď mal byť tovar podľa kúpnej zmluvy dodaný, jedná sa o riadne plnenie predávajúceho a také dodanie nie je porušením kúpnej zmluvy. Kupujúcemu z takéhoto dodania nevznikajú voči predávajúcemu žiadne nároky.

 

7. PRECHOD NEBEZPEČENSTVA ŠKODY NA TOVARE, PRECHOD VLASTNÍCTVA

7.1. Ak je predávajúci povinný odovzdať tovar dopravcovi, prechádza na kupujúceho nebezpečenstvo škody na tovare jeho odovzdaním prvému dopravcovi. Ak sa v čase uzavretia kúpnej zmluvy tovar už prepravuje, prechádza nebezpečenstvo škody na tovare na kupujúceho jeho odovzdaním prvému dopravcovi (spätne).

7.2. Ak sa zmluvné strany dohodli na prevzatí tovaru v sklade predávajúceho, prechádza nebezpečenstvo škody na tovare na kupujúceho v čase, keď prevezme tovar od predávajúceho, alebo ak tak neurobí včas, v čase, keď malo dôjsť k prevzatiu tovaru.

7.3. Škoda na tovare, ktorá vznikla po prechode jej nebezpečenstva na kupujúceho, nemá vplyv na jeho povinnosť zaplatiť cenu tovaru a na splnenie povinnosti predávajúceho dodať tovar riadne a včas.

7.4. Vlastnícke právo k tovaru prechádza na kupujúceho zaplatením celej kúpnej ceny za tovar vrátane nákladov za dopravu.

 

8. VLASTNOSTI TOVARU, DOKLADY K TOVARU A NAKLADANIE S TOVAROM

8.1. Pri nakladaní s tovarom je kupujúci povinný dodržiavať všetky opatrenia vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov, z dokumentov poskytnutých mu predávajúcim v súvislosti s tovarom (technických manuálov) a z pokynov a informácií, ktoré sú uvedené na obaloch tovaru či v dokumentoch k tovaru. Pri nakladaní s tovarom je kupujúci povinný si počínať primerane s ohľadom na všetky informácie, ktoré sú uvedené na obaloch tovaru a v dokumentoch súvisiacich s tovarom.

8.2. Údaje uvedené v dokumentoch k tovaru a na obaloch tovaru sa zakladajú na aktuálnych znalostiach a skúsenostiach predávajúceho, pričom vychádzajú z predpokladu správneho používania tovaru za normálnych podmienok a okolností a v súlade s odporúčaniami predávajúceho.

8.3. Predávajúcemu sú vyhradené zmeny technických parametrov tovaru, avšak bez dopadu na funkčnosť zariadenia.

 

9. PRÁVA Z VADNÉHO PLNENIA 

9.1. Práva a povinnosti zmluvných strán ohľadne práv kupujúceho z vadného plnenia, vrátane záručnej zodpovednosti predávajúceho, sa riadia príslušnými všeobecne záväznými predpismi, ak nie je stanovené inak.

9.2. Kupujúci je povinný prezrieť tovar s náležitou starostlivosťou čo najskôr po prechode nebezpečenstva škody na tovare.

9.3. Zmluvné strany sa dohodli, že ak nie je všeobecne záväznými právnymi predpismi stanovené inak, predávajúci zodpovedá iba za zavinené porušenie jeho povinností. Vyznačenie exspirácie na obale nemá účinky prevzatia záruky za akosť predávajúcim.

9.4. Vznik zodpovednosti za vady na strane predávajúceho je vylúčený, najmä ak tovar nebol použitý v súlade s pokynmi uvedenými v dokumentoch súvisiacich s tovarom, nedostatky tovaru boli spôsobené vyššou mocou alebo chybným konaním kupujúceho či tretej osoby.

9.5. Ak má tovar vady, budú nároky kupujúceho zo zodpovednosti za vady uspokojené ďalej uvedeným spôsobom, a to v nasledujúcom poradí:

          a) dodaním chýbajúceho tovaru,

          b) odstránením ostatných vád tovaru,

          c) dodaním náhradného tovaru za tovar chybný,

          d) primeranou zľavou z kúpnej ceny.

 

10. ZÁRUKA ZA AKOSŤ A REKLAMÁCIE VÁD TOVARU  

10.1. Zárukou za akosť tovaru preberá predávajúci písomne záväzok, že dodaný tovar bude po určitú dobu spôsobilý na použitie na dohodnutý, inak na obvyklý účel alebo že si zachová dohodnuté, inak obvyklé vlastnosti.

10.2. Záručná doba začína plynúť odo dňa dodania tovaru. Predávajúci poskytuje na tovar záruku v trvaní 12 (dvanásť) mesiacov pri hardvérových produktoch.

10.3. Práva kupujúceho vyplývajúce zo zodpovednosti predávajúceho za vady tovaru uplatňuje kupujúci písomne ​​na adrese sídla predávajúceho (ďalej len „reklamácia“).

10.4. V prípade, že tovar bol dodaný v inom množstve, akosti či prevedení, než určuje kúpna zmluva, je reklamáciu nutné uplatniť u predávajúceho okamžite (najneskôr do troch pracovných dní) po obdržaní alebo vyzdvihnutí tovaru. Ak nedôjde podľa predchádzajúcej vety bezodkladne k reklamácii, považuje sa tovar za riadne dodaný. Zároveň s písomnou reklamáciou je kupujúci v takomto prípade povinný predložiť predávajúcemu rozhodujúce skutočnosti ohľadom vád reklamovaného tovaru a príslušné dodacie listy tovaru.

10.5. Reklamácia tovaru kupujúcim nemá vplyv na jeho povinnosť zaplatiť cenu tovaru či plniť iné záväzky voči predávajúcemu.

10.6. Kupujúci má právo na náhradu potrebných nákladov, ktoré mu vznikli v priamej súvislosti s uplatnením reklamácie, len v prípade, že reklamácia bola predávajúcim uznaná ako oprávnená.

10.7. V prípade opodstatnenej reklamácie predávajúci chybný tovar vymení alebo opraví. Voľba medzi uvedenými nárokmi kupujúceho prislúcha predávajúcemu.    

 

11. ZODPOVEDNOSŤ ZA SPÔSOBENÚ UJMU

11.1. Vznik nároku zo zodpovednosti za spôsobenú ujmu na strane kupujúceho sa riadi všeobecne záväznými právnymi predpismi, ak nie je stanovené inak.

11.2. Predpokladom vzniku nároku na náhradu škody je bezodkladné upozornenie predávajúceho na vznik škody či na skutočnosť, že môže k vzniku škody dôjsť.

11.3. V prípade vzniku ujmy na strane kupujúceho v súvislosti so zodpovednosťou predávajúceho za vady tovaru si zmluvné strany dohodli obmedzenia náhrad tejto prípadnej ujmy vzniknutej kupujúcemu, ak sa nejedná o ujmu spôsobenú predávajúcim úmyselne alebo z hrubej nedbanlivosti, tak, že celková náhrada všetkej ujmy vzniknutej z tohto dôvodu vrátane ušlého zisku je obmedzená sumou, ktorú kupujúci skutočne zaplatil podľa kúpnej zmluvy.

 

12. INFORMACiE PREDÁVAJÚCEHO SÚVISIACE S PREDAJOM TOVARU

12.1. V priamej súvislosti s predajom tovaru, resp. produktu môže predávajúci poskytnúť kupujúcemu nezáväzné informácie týkajúce sa tovaru (produktu) a jeho možného využitia vo forme nezáväzných odporúčaní. V prípade, že nie je písomne ​​dohodnuté inak, nemajú tieto odporúčania záväzný charakter vo vzťahu k vlastnostiam tovaru (produktu) a jeho možného využitia kupujúcim a nezakladajú zmluvný vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim ohľadom poskytnutia takýchto informácií.

 

13. DALŠiE PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN

13.1. V prípade, ak sa zmluvné strany dohodli na zaplatení kúpnej ceny za tovar pred dodaním uvedeného tovaru, je kupujúci povinný v dohodnutej dobe, inak včas pred dobou dojednanou na dodanie tovaru, odovzdať predávajúcemu doklady preukazujúce, že zaplatenie ceny tovaru bolo zrealizované. Ak nesplní kupujúci túto povinnosť, môže predávajúci odoprieť dodanie tovaru do doby odovzdania týchto dokladov. Ak kupujúci nezabezpečí záväzok zaplatiť cenu tovaru v dostatočne primeranej lehote určenej predávajúcim, môže predávajúci od zmluvy odstúpiť.

13.2. Kupujúci súhlasí so zasielaním informácií súvisiacich s tovarom, službami alebo podnikom predávajúceho na elektronickú adresu kupujúceho a ďalej súhlasí so zasielaním obchodných oznámení predávajúcim na elektronickú adresu kupujúceho.

13.3. Kupujúci súhlasí s ukladaním tzv. Cookies na jeho počítač. V prípade, že je nákup na webovej stránke možné vykonať a záväzky predávajúceho z kúpnej zmluvy plniť bez toho, aby dochádzalo k ukladaniu tzv. Cookies na počítač kupujúceho, môže kupujúci súhlas podľa predchádzajúcej vety kedykoľvek odvolať.

13.4. Zmluvná strana, ktorá porušuje svoju povinnosť z kúpnej zmluvy (vrátane obchodných podmienok), alebo zmluvná strana, ktorá s prihliadnutím na všetky okolnosti má vedieť, že poruší svoju povinnosť z kúpnej zmluvy (vrátane obchodných podmienok), je povinná oznámiť druhej strane povahu prekážky, ktorá jej bráni alebo bude brániť v plnení povinnosti, a o jej dôsledkoch. Správa musí byť podaná bez zbytočného odkladu po tom, čo sa povinná strana o prekážke dozvedela alebo pri náležitej starostlivosti mohla dozvedieť.

 

14. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

14.1. Ochrana osobných údajov fyzickej osoby – kupujúceho alebo jeho zástupcu (ďalej len „dotknutá osoba“), je poskytovaná nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46 / ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov), ako aj zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

14.2. Potvrdenie objednávky je podmienené potvrdením kupujúceho, že sa oboznámil s týmto pravidlami spracovania osobných údajov, zadaných v rámci objednávky, na účely jej vybavenia predávajúcim.

14.3. Bližšie informácie o spracovaní osobných údajov predávajúcim upravuje samostatný dokument „Informácie o spracovaní osobných údajov“.

 

15. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

15.1. Ak vzťah založený kúpnou zmluvou obsahuje medzinárodný (zahraničný) prvok, zmluvné strany sa dohodli, že zmluvný vzťah sa riadi výlučne slovenským právnym poriadkom a na riešenie prípadných sporov vzniknutých medzi zmluvnými stranami, ktoré sa nepodarilo urovnať mimosúdnou cestou, sú príslušné všeobecné súdy Slovenskej republiky.

15.2. Právne vzťahy založené kúpnou zmluvou sa riadia najmä ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov. Dohovor OSN o zmluvách o medzinárodnej kúpe tovaru (CISG) sa v súlade s čl. 6 tohto dohovoru neuplatní.

15.3. Ak sa niektoré ustanovenie obchodných podmienok stane neplatným alebo neúčinným, predávajúci nahradí neplatné ustanovenie novým, ktorého zmysel sa neplatnému ustanoveniu čo najviac približuje. Neplatnosťou alebo neúčinnosťou jedného ustanovenia nie je dotknutá platnosť ostatných ustanovení.

 

V Bratislave dňa 01.05.2024

Verisoft Slovakia, a.s.

 

0
  0
  Váš košík
  Váš košík je prázdnyNaspäť do obchodu
  linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram