Môj účet

Žiadne produkty v košíku.

Zásady na ochranu osobných údajov

Informácie o ochrane osobných údajov

poskytnuté v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „nariadenie“) a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“)

 1. Totožnosť a kontaktné údaje prevádzkovateľa: Verisoft Slovakia, a.s., so sídlom: Mlynské Nivy 48, 821 09 Bratislava, IČO: 50 247 832, tel. č.: +421 948 767 082, e-mail: info@verisoft.sk (ďalej len „prevádzkovateľ“).

 2. Vaše osobné údaje sú spracúvané na nasledovné účely:

  a) nákup tovarov a služieb;
  b) starostlivosť o zákazníkov;
  c) marketingová činnosť;
  d) zlepšovanie našich služieb;
  e) uplatnenie práv a nárokov;
  f) kontroly vykonávané zo strany orgánov verejnej moci.

 3. Vaše osobné údaje sú spracúvané v súlade s nasledovnými právnymi základmi:
  a) ako dotknutá osoba ste vyjadrili súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov na jeden alebo viaceré konkrétne účely v súlade s ustanovením čl. 6 ods. 1 písm. a) nariadenia (cookies na internetovej stránke);
  b) spracúvanie Vašich osobných údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou ste ako dotknutá osoba, alebo aby sa na základe Vašej žiadosti ako dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy (spracovanie Vašej objednávky, uzavretie a plnenie kúpnej zmluvy);
  c) spracúvanie je ďalej tiež potrebné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa (vedenie účtovníctva a súvisiace činnosti) a/alebo
  d) spracúvanie Vašich údajov je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje prevádzkovateľ (marketingové účely).

 4. Osobné údaje budú uchovávané:
  a) minimálne po celú dobu trvania zmluvného vzťahu medzi predávajúcim a kupujúcim resp. s ohľadom na uplatňovanie prípadných nárokov ešte aj po dobu štyroch (4) rokov od skončenia zmluvného vzťahu.
  b) vprípade spracúvania osobných údajov, na ktoré bol udelený súhlas, budeme spracúvať tieto osobné údaje po dobu dvoch (2) rokov alebo do odvolania súhlasu.
  c) osobné údaje, ktoré sú potrebné na riadne plnenie zákonných povinností, budeme spracúvať po dobu určenú príslušnými právnymi predpismi (napr. daňové doklady po dobu 10 rokov).
  d) Cookies: Náš web používa cookies. Ďalšie informácie o súboroch cookie nájdete v našich zásadách COOKIES (link na zásady spracovania COOKIES)

 5. Vaše osobné údaje môžu byť poskytované nasledujúcim kategóriám príjemcov:
  a) prepravné spoločnosti: na účely riadneho dodania tovaru je nevyhnutné, aby sme Vaše osobné údaje odovzdali prepravnej spoločnosti v závislosti od Vami zvolenej dopravy. Takto odovzdané osobné údaje zahŕňajú meno, priezvisko, doručovaciu adresu, mailovú adresu a telefónne číslo. V prípade zvolenia platby vo forme dobierky, zahŕňajú osobné údaje aj výšku sumy, ktorú je potrebné pri prevzatí tovaru uhradiť. Prepravná spoločnosť je oprávnená spracúvať Vaše osobné údaje výlučne na účely doručenia tovaru a následne ich vymazať;
  b) prevádzkovateľ platobnej brány a bankové inštitúcie: predávajúci nedisponuje údajmi o Vašej platobnej karte, pokiaľ nedôjde k jej uloženiu. Štandardne tak údajmi o Vašej platobnej karte disponuje iba zabezpečená platobná brána GP WebPay od ČSOB banky a príslušné bankové inštitúcie. Pri platbe platobnou kartou z počítača sa komunikácia so serverom platobnej brány deje cez tzv. iframe (t. j. stránka platobnej brány je zobrazená priamo na našom webe bez nutnosti ďalšieho presmerovania). Informácie o platobnej karte sú zaznamenané priamo do platobnej brány, my tento údaj nespracovávame ani neuchovávame.
  c) inkasné spoločnosti, advokátske kancelárie, nadobúdateľ pohľadávky a/alebo orgány verejnej moci: v prípade potreby uplatnenia našich práv, pri neplnení si Vašich záväzkov voči našej spoločnosti, môžeme na tento účel odovzdať Vaše osobné údaje uvedeným príjemcom resp. inštitúciám;
  d) servisné centrum, dodávateľ predávajúceho: v prípade reklamácie je možné, že s ohľadom na jej riadne vybavenie bude servisné stredisko resp. priamo dodávateľ komponentov alebo iných produktov, potrebovať bližšie informácie ovade, jej prejavoch alebo iné relevantné informácie.

 1. Prevádzkovateľ nezamýšľa preniesť osobné údaje do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii.

 2. Poskytnutie osobných údajov je zmluvnou požiadavkou prevádzkovateľa. Dotknutá osoba nie je povinná osobné údaje poskytnúť. Následkom neposkytnutia osobných údajov však je nemožnosť predávajúceho vybaviť Vašu objednávku a teda nemožnosť uzavrieť kúpnu zmluvu a riadne dodať tovar.

 3. V prípade, kedy sa na spracovanie osobných údajov na konkrétny účel vyžaduje Váš súhlas, máte ako dotknutá osoba právo svoj súhlas kedykoľvek odvolať a to písomne alebo e-mailom na adresu resp. e-mailovú adresu prevádzkovateľa, uvedenú v bode 1. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním.

 4. Ako dotknutá osoba máte v súvislosti so spracovaním osobných údajov nasledovné práva v súlade s príslušnými ustanoveniami nariadenia resp. zákona:

  Právo dotknutej osoby na prístup k údajom - dotknutá osoba má právo získať od prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. Ak prevádzkovateľ takéto osobné údaje spracúva, dotknutá osoba má právo získať prístup k týmto osobným údajom a informácie o
  a) účele spracúvania osobných údajov,
  b) kategórii spracúvaných osobných údajov,
  c) identifikácii príjemcu alebo o kategórii príjemcu, ktorému boli alebo majú byť osobné údaje poskytnuté, najmä o príjemcovi v tretej krajine alebo o medzinárodnej organizácii, ak je to možné,
  d) dobe uchovávania osobných údajov; ak to nie je možné, informáciu o kritériách jej určenia,
  e) práve požadovať od prevádzkovateľa opravu osobných údajov týkajúcich sa dotknutej osoby, ich vymazanie alebo obmedzenie ich spracúvania, alebo o práve namietať spracúvanie osobných údajov,
  f) práve podať návrh na začatie konania podľa § 100,
  g) zdroji osobných údajov, ak sa osobné údaje nezískali od dotknutej osoby,
  f) existencii automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania podľa § 28 ods. 1 a 4; v týchto prípadoch poskytne prevádzkovateľ dotknutej osobe informácie najmä o použitom postupe, ako aj o význame a predpokladaných dôsledkoch takého spracúvania osobných údajov pre dotknutú osobu.

Dotknutá osoba má právo byť informovaná o primeraných zárukách týkajúcich sa prenosu, ak sa osobné údaje prenášajú do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii.

Prevádzkovateľ je povinný poskytnúť dotknutej osobe jej osobné údaje, ktoré spracúva. Za opakované poskytnutie osobných údajov, o ktoré dotknutá osoba požiada, môže prevádzkovateľ účtovať primeraný poplatok zodpovedajúci administratívnym nákladom. Prevádzkovateľ je povinný poskytnúť osobné údaje dotknutej osobe spôsobom podľa jej požiadavky.

Právo získať osobné údaje nesmie mať nepriaznivé dôsledky na práva iných fyzických osôb.

Právo na opravu osobných údajov - dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil nesprávne osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. So zreteľom na účel spracúvania osobných údajov má dotknutá osoba právo na doplnenie neúplných osobných údajov.

Právo na výmaz osobných údajov - dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu vymazal osobné údaje, ktoré sa jej týkajú.

Prevádzkovateľ je povinný bez zbytočného odkladu vymazať osobné údaje, ak dotknutá osoba uplatnila právo na výmaz, ak
a)  osobné údaje už nie sú potrebné na účel, na ktorý sa získali alebo inak spracúvali,
b)  dotknutá osoba odvolá súhlas podľa § 13 ods. 1 písm. a) alebo § 16 ods. 2 písm. a) zákona, na základe ktorého sa spracúvanie osobných údajov
      vykonáva, a neexistuje iný právny základ pre spracúvanie osobných údajov,
c)  dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov podľa § 27 ods. 1 zákona a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie osobných
      údajov alebo dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov podľa § 27 ods. 2 zákona,
d) osobné údaje sa spracúvajú nezákonne,
e) je dôvodom pre výmaz splnenie povinnosti podľa zákona, osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika
    viazaná, alebo
f) sa osobné údaje získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti podľa § 15 ods. 1 zákona.

Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov - dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie osobných údajov, ak
a)  dotknutá osoba namieta správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných údajov,
b)  spracúvanie osobných údajov je nezákonné a dotknutá osoba namieta vymazanie osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich
      použitia,
c)  prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účel spracúvania osobných údajov, ale potrebuje ich dotknutá osoba na uplatnenie právneho
      nároku, alebo
d)  dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov podľa § 27 ods. 1 zákona, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane
      prevádzkovateľa prevažujú nad oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby.

Oznamovacia povinnosť v súvislosti s opravou, vymazaním alebo obmedzením spracúvania osobných údajov - prevádzkovateľ je povinný oznámiť príjemcovi opravu osobných údajov, vymazanie osobných údajov alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov uskutočnené podľa § 22, § 23 ods. 1 alebo § 24 zákona, ak sa to neukáže ako nemožné alebo si to nevyžaduje neprimerané úsilie. Prevádzkovateľ o príjemcoch podľa predchádzajúcej vety informuje dotknutú osobu, ak to dotknutá osoba požaduje.

Právo na prenosnosť osobných údajov - dotknutá osoba má právo získať osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a má právo preniesť tieto osobné údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi, ak je to technicky možné a ak
a)  sa osobné údaje spracúvajú podľa § 13 ods. 1 písm. a), § 16 ods. 2 písm. a) alebo § 13 ods. 1 písm. b) zákona a
b)  spracúvanie osobných údajov sa vykonáva automatizovanými prostriedkami.

Právo namietať spracúvanie osobných údajov - dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie jej osobných údajov z dôvodu týkajúceho sa jej konkrétnej situácie vykonávané podľa § 13 ods. 1 písm. e) alebo písm. f) zákona vrátane profilovania založeného na týchto ustanoveniach. Prevádzkovateľ nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, ak nepreukáže nevyhnutné oprávnené záujmy na spracúvanie osobných údajov, ktoré prevažujú nad právami alebo záujmami dotknutej osoby, alebo dôvody na uplatnenie právneho nároku. Dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, na účel priameho marketingu vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s priamym marketingom. Ak dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov na účel priameho marketingu, prevádzkovateľ ďalej osobné údaje na účel priameho marketingu nesmie spracúvať.

Automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania - dotknutá osoba má právo na to, aby sa na ňu nevzťahovalo rozhodnutie, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní osobných údajov vrátane profilovania a ktoré má právne účinky, ktoré sa jej týkajú alebo ju obdobne významne ovplyvňujú. Predchádzajúca veta sa neuplatňuje, ak je rozhodnutie

a) nevyhnutné na uzavretie zmluvy alebo plnenie zmluvy medzi dotknutou osobou a prevádzkovateľom,

b) vykonané na základe osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, a v ktorých sú zároveň ustanovené
     aj vhodné opatrenia zaručujúce ochranu práv a oprávnených záujmov dotknutej osoby, alebo

c) založené na výslovnom súhlase dotknutej osoby.

Právo podať návrh na začatie konania na Úrad pre ochranu osobných údajov podľa § 99 a nasl. zákona pre podozrenie z porušenia práv pri spracúvaní osobných údajov.


V Bratislave dňa 01.05.2024

Verisoft Slovakia, a.s.

 

0
  0
  Váš košík
  Váš košík je prázdnyNaspäť do obchodu
  linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram